Nasz profil na Facebooku

Oferta dla przedsiębiorców

SPÓŁKI

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy działalności;
 • zakładanie;
 • przekształcenia spółek – łączenie, podział, likwidacja;
 • prowadzenie spraw korporacyjnych spółek kapitałowych;
 • umowy i statuty spółek handlowych;

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

 • analiza stanu prawnego nieruchomości;
 • umowy dot. nieruchomości, np. najem, dzierżawa;
 • umowy dot. procesu inwestycyjnego i budowlanego;
 • obsługa w zakresie transakcji dot. nieruchomości;
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawny;
 • zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności;
 • reprezentacja w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych dot. nieruchomości;

SPORY SĄDOWE

 • analiza roszczeń i doradztwo przy wyborze odpowiedniej strategii postępowania;
 • prowadzenie spraw sądowych we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym;
 • doradztwo w negocjacjach ugodowych, jak i mediacji;

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę, postępowaniach egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych;
 • pomoc prawna dla dłużników w prowadzenia negocjacji z wierzycielami, ochrony prawnej przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych;

UTWORY, PROGRAMY I KODY ŹRÓDŁOWE, MEDIA, NOWE TECHNOLOGIE

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej;
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i przenoszących prawa majątkowe autorskie;
 • analiza planowanych kampanii reklamowych ( w tym w Internecie, na portalach społecznościowych ) pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów akcji promocyjnych; sklepów internetowych;
 • tworzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO;

RELACJE Z PRACOWNIKAMI

 • informacje i wyjaśnienia dotyczące stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów, regulaminów pracy i wynagradzania;
 • reprezentacja przed sądem pracy w sporach z pracownikami;
 • doradztwo w kontaktach ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi;

SPRAWY URZĘDOWE

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji ( organy samorządowe, podatkowe i inne ) i sądami administracyjnymi;
 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego;

UMOWY

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących wszystkich aspektów działalności gospodarczej ( o świadczenie usług, sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego, użyczenia, umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, pożyczki, dotyczących obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, regulujących rękojmię, gwarancję oraz serwis pogwarancyjny, umów franchisingowych, innych umów nienazwanych,
 • analiza wzorców umów pod względem zgodności z przepisami o ochronie konsumentów;
 • zabezpieczanie transakcji (rachunki typu escrow, gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia itp.);